Wybierz swoją kolorystykę
Konkurs eMaluszków ZDJĘCIE MIESIĄCA

Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie:


1. Kliknij tu i zarejestruj się, a następnie aktywuj swoje konto.
2. Zaloguj się do swojego konta w eMaluszkach.
3. Stwórz album i dodaj do niego zdjęcia.
4. Wybierz z albumu zdjęcie i zgłoś je do konkursu.

Regulamin konkursu pod nazwą: „Zdjęcie miesiąca października”1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Organizatorem konkursu pod nazwą "Zdjęcie miesiąca października" (dalej zwany „Konkursem”) jest spółka Mobile-Tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3 ,dalej zwana: „Organizatorem”.
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej: „Regulaminem”.
1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.emaluszki.pl
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.5. Nagrodą przeznaczoną dla laureata jest PLAY-DOH SŁODKA KUCHENKA CIASTOLINA
2. ZASADY KONKURSU

2.1. Konkurs jest przeprowadzony na stronie internetowej: www.emaluszki.pl
2.2. Konkurs trwa w dniach od 01.10.2015 r. do 31.10.2015 r.
2.3. Ogłoszenie wyniku konkursu nastąpi do dnia 05.11.2015 r. na stronie internetowej www.emaluszki.pl
2.4. Konkurs polega na zgłaszaniu do głosowania w serwisie www.emaluszki.pl zdjęcia dziecka w wieku do 7 lat. Zdjęcia dzieci nagich nie biorą udziału w konkursie.
2.5. Aby wziąć udział w konkursie „zdjęcie miesiąca paźdźiernika” należy być zarejestrowanym i zalogowanym w serwisie www.emaluszki.pl
2.6. Do konkursu można zgłaszać zdjęcia ze swoich albumów, które zarejestrowany użytkownik serwisu www.emaluszki.pl może tworzyć edytując swój profil w serwisie www.emaluszki.pl
2.7. Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedno zdjęcie do konkursu.
2.8. Uczestnik konkursu nie może głosować na zdjęcie zgłoszone przez siebie do konkursu.
2.9. Zgłoszone do konkursu zdjęcie nie może być wytypowane do kolejnego konkursu „zdjęcie miesiąca”, organizowanego w kolejnych miesiącach kalendarzowych.
2.10. Zgłoszone zdjęcie Uczestnik Konkursu może wykluczyć z głosowania, lecz nie będzie mógł już dodać w okresie trwania konkursu innego zdjęcia do głosowania.
2.11. Usunięcie przez Uczestnika Konkursu z albumu zdjęcia, które bierze udział w konkursie jest jednoznaczne z wykluczeniem zdjęcia z konkursu.
2.12. Spośród 50 zdjęć biorących udział w konkursie, które otrzymały największą liczbę głosów w okresie głosowania, jury redakcyjne serwisu emaluszki.pl wyłoni zdjęcie, które zwycięży w konkursie, oraz 3 zdjęcia zostaną wyróżnione
2.13. W przypadku jednakowej liczby głosów do finałowej 50-tki zdjęć przechodzą zdjęcia zgłoszone do konkursu najwcześniej.
2.14. Prawo do głosowania na wybrane zdjęcie w konkursie posiada każdy zarejestrowany i zalogowany w serwisie www.emaluszki.pl Użytkownik Serwisu www.emaluszki.pl.
2.15. Każdy Użytkownik Serwisu www.emaluszki.pl może oddać tylko jeden głos w okresie trwania konkursu.
2.16. Z jednego numeru IP można oddać maksymalnie 3 głosy na jedno zdjęcie.
2.17. Organizator konkursu ma prawo wykluczyć zdjęcie z konkursu bez podania przyczyn.
2.18. Organizator konkursu ma prawo wykluczyć zdjęcie z konkursu gdy zachodzi podejrzenie, że zdobyte w czasie głosowania punkty zostały oddane w sposób uznany przez Organizatora konkursu za nieuczciwy (maskowanie lub zmiana adresu IP komputera).
2.19. Prawa autorskie majątkowe do zdjęć nadesłanych przez Uczestników Konkursu muszą należeć do uczestników Konkursu. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2.20. W przypadku naruszenia praw autorskich przez Uczestnika Konkursu, Organizator Konkursu jest upoważniony do przekazania osobom trzecim danych Uczestnika Konkursu (w tym numer IP komputera). Dane te mogą być wykorzystane przez osoby trzecie do dochodzenia swoich praw na drodze cywilno-karnej z tytułu naruszenia ich praw autorskich .


3. PRZYZNANIE NAGRÓD

3.1. Laureat konkursu, wyłoniony zostanie w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 2 do dnia 05.11.2015 r.
3.2. Laureat konkursu powiadomiony zostanie o wygranej do dnia 05.11.2015 r. poprzez publikację na stronie głównej serwisu www.emaluszki.pl zgłoszonego przez niego do konkursu zdjęcia.
3.3. Publikacja zwycięskiego zdjęcia na stronie głównej serwisu www.emaluszki.pl odbędzie się w okresie najpóźniej od 05.11.2015 - 30.11.2015
3.4. Laureat konkursu powiadomiony zostanie o wygranej poprzez wysłanie informacji o wygranej i sposobie dostarczenia nagrody na adres e-mail, podany podczas rejestracji w serwisie www.emaluszki.pl
3.5. W przypadku, niedostarczenia danych adresowych przez laureata w terminie 14 dni od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody wygasa.
3.6. Prawo do nagrody wygasa w przypadku gdy prawa autorskie zgłoszonego do konkursu zdjęcia nie należą do laureata konkursu. W takim przypadku laureat konkursu jest zobowiązany do zwrotu nagrody w terminie 14 dni od powiadomienia go o tym drogą poczty elektronicznej. Powiadomienie takie zostanie wysłane na adres e-mail, podany podczas rejestracji w serwisie www.emaluszki.pl.
3.7. Zdjęcie, które zwycięży w konkursie nie może zostać usunięte z albumu przez laureata konkursu przez okres od 01.11.2015 - 30.11.2015r. W przypadku usunięcia zwycięskiego zdjęcia z albumu przez laureata konkursu w tym okresie, laureat jest zobowiązany do zwrotu nagrody konkursu.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.
4.2. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.
4.3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
  • zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
  • nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem.
  • świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.

4.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu.

konkursy suwaczki
Będziesz mamą? Świetnie! Stworzyliśmy dla Ciebie kalendarz ciąży, z którego dowiesz się jak rozwija się Twój maluszek i jak poradzić sobie z ciążowymi dolegliwościami.
Przewidywana data porodu:POKAŻ MÓJ KALENDARZ
Wybierz miesiąc, który Cię interesuje:

POKAŻ