forum eMaluszki.pl: Formularz rejestracyjny

Skocz do zawartości

Warunki i zasady rejestracji

Przed przejściem do następnego etapu rejestracji zapoznaj się z warunkami korzystania z serwisu


Zasady i regulamin forum

Wprowadzenie
Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3 jest właścicielem i operatorem Portalu emaluszki.pl, umiejscowionego na http://www.emaluszki.pl oraz http://www.e-maluszki.pl Korzystanie z Portalu podlega warunkom i zasadom zawartym w niniejszym dokumencie. Korzystanie z Portalu jest jednoznaczne z pełną akceptacją przez Użytkownika – bez ograniczeń ani zastrzeżeń – niniejszego Regulaminu. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z tymi warunkami. Operator Portalu zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów w Regulaminie w dowolnym czasie i bez powiadamiania. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznawania się z niniejszym Regulaminem i każdymi jego zmianami.

1. Założenia ogólne
1.1 Mobile-tech udostępnia Portal bezpłatnie użytkownikom Internetu.
1.2 Mobile-tech udostępnia do kontaktu adres poczty elektronicznej redakcja@emaluszki.pl
1.3 Niniejszy Regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu

2. Usługi
Portal w głównej mierze zapewnia usługi czysto informacyjne. Jako uzupełnienie funkcji informacyjnych Portal udostępnia między innymi następujące możliwości:
- forum,
- fotogalerię,
- galerię filmów,
- newsletter,
- polecanie artykułów innym osobom,
- funkcjonalność portalu, dającą możliwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów pomiędzy użytkownikami, wymieniania informacji, dodawania komentarzy, udostępniania własnych informacji i materiałów innym użytkownikom oraz korzystania z materiałów umieszczonych na Portalu.

3. Zasady korzystania z Portalu
3.1. Portal może zostać zmieniony przez Właściciela bez wcześniejszego uprzedzenia.
3.2. Korzystając z Portalu, Użytkownik zobowiązuje się do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
3.3. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika treści (i innych materiałów) o charakterze bezprawnym oraz niezgodnym z zasadami współżycia społecznego i dobrych obyczajów, Właściciel ma prawo do ich usunięcia bez powiadomienia.
3.4. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Portalu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.
3.5. Czas korzystania z Portalu nie jest ograniczony.
3.6. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne. Jedynym kosztem Użytkownika może być połączenie z serwerem, gdzie umieszczono Portal. Koszt jest określony przez operatora sieci, z której korzysta Użytkownik.

4. Zasady korzystania z konta Użytkownika Portalu
4.1 Użytkownikiem konta może zostać osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów.
4.2 Użytkownik może korzystać z konta , które bezpłatnie udostępnia Właściciel Portalu po spełnieniu następujących wymagań:
- zaakceptowaniu treści niniejszego regulaminu,
- wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego,
- aktywowaniu konta poprzez wykonanie instrukcji wysłanych na podany adres email.
4.3 Aktywowanie konta jest jednoznaczne z potwierdzeniem prawdziwości danych umieszczonych w formularzu rejestracyjnym i zgodą użytkownika na przetwarzanie ich przez Właściciela Portalu w celach marketingowych dla potrzeb wewnętrznych Portalu i reklamowaniu produktów sprzedawanych przez właściciela portalu.
4.4 Można mieć tylko jedno konto Użytkownika. W przypadku wykrycia, iż jedna osoba ma dwa lub więcej kont na portalu, banowane są wszystkie przypisane konta.
4.5 Nick użytkownika nie może składać się z jednej literki, podkreślników, cyfer lub znaków nie mających określonego znaczenia oraz nie może być wulgaryzmem.
4.6 Wprowadzenie danych nie jest obowiązkowe, lecz brak ich podania jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z funkcji portalu, w których są one wymagane.
4.7 Dane nie będą przekazywane, sprzedawane ani użyczane żadnym osobom postronnym, firmom ani instytucjom.
4.8 Wyjątek mogą stanowić następujące sytuacje:
- użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie danych,
- właściciel portalu udostępnia dane na wniosek uprawnionego organu w myśl obowiązujących przepisów prawa.
4.9 Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych w celach tworzenia ogólnych zestawień statystycznych i udostępnianiu ich agencjom i serwisom współpracującym, bez możliwości identyfikacji tych danych z poszczególnym Użytkownikiem.
4.10 Użytkownik posiada możliwość wglądu w dotyczące go dane i posiada możliwość ich edytowania.
4.11 Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz zapisami niniejszego Regulaminu.
4.12 Właściciel portalu dołoży wszelkich starań do zabezpieczenia i ochrony danych Użytkowników.
4.13 Użytkownik jest odpowiedzialny za zamieszczone treści i dane w Portalu z uwzględnieniem odpowiedzialności cywilno-karnej za działania niezgodne z prawem.
4.14 Właściciel portalu może usunąć konto Użytkownika gdy ten:
- nie przestrzega zasad niniejszego regulaminu,
- umieszcza dane, które naruszają prawa osób trzecich, są uznawane za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami.
4.15 Właściciel w przypadku zmiany polityki bądź likwidacji portalu zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości korzystania z darmowych kont Użytkownika.
4.16 W przypadkach awarii bądź przerw technicznych dostęp do kont może być okresowo niemożliwy

5. Zobowiązania Właściciela i jego odpowiedzialność
5.1. Informacje zamieszczone w niniejszym Portalu zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze.
5.2. Portal ma z założenia charakter informacyjno-edukacyjny. Zamieszczone materiały nie zastąpią profesjonalnej porady medycznej. Przed zastosowaniem treści zawartych w Portalu, należy skonsultować się z lekarzem.
5.3. Właściciel Portalu nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zawartych w Portalu emaluszki.pl
5.4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone przez Użytkownika informacje.
5.5. Właściciel podejmuje działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Portalu. Właściciel zastrzega sobie jednak prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania Portalu bez wcześniejszego powiadomienia o tym Użytkownika.
5.6. Właściciel nie zweryfikował treści stron internetowych, z którymi połączony jest Portal i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość oraz politykę prywatności.

6. Ochrona prywatności
6.1. Właściciel chroni prywatność oraz dane osobowe Użytkownika Portalu.
6.2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych oznacza zrezygnowanie z korzystania z elementów Portalu, gdzie takie dane są wymagane.
6.3. Zebrane przez Właściciela dane osobowe są chronione i nie będą przekazywane, sprzedawane ani użyczane żadnym osobom postronnym, firmom ani instytucjom, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę.

7. Własność Intelektualna
6.1. Wszelkie prawa do Portalu są zastrzeżone.
6.2. Kopiowanie, modyfikowanie i transmitowanie całości lub części Portalu bez pisemnej zgody Właściciela jest zabronione.
6.3. Użytkownik, udostępniając swoje utwory lub przedmioty prawa własności przemysłowej w Portalu, decyduje się na dobrowolne publiczne ich udostępnianie innym Użytkownikom Portalu,co może nieść za sobą konsekwencję dotyczące możliwej przyszłej ochrony praw do takich utworów i przedmiotów prawa własności przemysłowej.