Wybierz swoją kolorystykę
   
Lubisz dzieci? Masz zacięcie pedagogiczne i cierpliwość do maluchów? A może szukasz ciekawego zajęcia po powrocie z urlopu macierzyńskiego? Od stycznia 2008 osoby prywatne mogą tworzyć punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Jakie wymogi trzeba spełnić, żeby założyć taki punkt?

Przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego jest coraz łatwiej założyć dzięki odpowiednim rozporządzeniom.

Kto może założyć?Najłatwiej założyć punkt lub zespół przedszkolny. W przeciwieństwie do przedszkola, które musi być czynne codziennie przez minimum 5 godzin dziennie, punkt może działać tylko przez 3 godziny we wszystkie dni tygodnia, a zespół tylko w wybrane dni. W obu formach zajęcia mogą być prowadzone w grupach liczących od 3 do 25 dzieci, w wieku od 3 do 5 lat. Decyzję o utworzeniu zespołu lub punktu mogą podjąć zarówno samorząd lokalny, rodzice przy pomocy organizacji pozarządowych (stowarzyszenie, fundację) jak i osoby fizyczne. Osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne mogą zakładać i prowadzić zarówno publiczne, jak i niepubliczne punkty przedszkolne czy też zespoły wychowania przedszkolnego, podobnie jak jest w przypadku przedszkoli.

Wniosek o wpis do ewidencji placówekPierwszym krokiem jest złożenie wniosku do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wniosek musi zawierać: określenie rodzaju działalności, projekt organizacji wychowania przedszkolnego, wskazane miejsce, gdzie działalność będzie prowadzona, spis pracowników pedagogicznych z określeniem ich kwalifikacji i pozytywną opinię komendanta straży pożarnej oraz powiatowego inspektora sanitarnego.

LokalNastępnie trzeba będzie znaleźć odpowiedni lokal. Może to być prywatny dom, mieszkanie lub wynajęte pomieszczenie. Lokal musi być zlokalizowany na parterze, mieć wysokość minimum 2,5 m oraz co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz. Gdy w punkt przedszkolny będzie przyjmował grupę do pięciorga dzieci, to musi mieć ponad 16 m2. W przypadku większej grupy dzieci i gdy będą one w nim spędzać do pięciu godzin, to na każde dziecko trzeba doliczyć 2 m2. Jeżeli dzieci będą przebywać powyżej 5 godzin, na każdego z nich trzeba jeszcze 2,5 m2.

Kogo zatrudnić ?Osoby, które nie posiadają wykształcenia pedagogicznego, będą musiały zatrudnić nauczyciela z odpowiednimi kwalifikacjami. Jest to wymagane, bo do punktu przedszkolnego będą uczęszczały dzieci, wobec których należy realizować program wychowania przedszkolnego (nadzoruje to kurator oświaty).

Zasady prowadzeniaZasady prowadzenia punktu przedszkolnego nie są tak rygorystyczne jak zasady prowadzenia przedszkola. Powołany, podobnie jak przy przedszkolu, organ prowadzący zespół lub punkt jest zobowiązany ustalić jego organizację, określając w szczególności:
– nazwę punktu i miejsce jego prowadzenia;
– cele i zadania punktu oraz sposób ich realizacji,
– dzienny wymiar godzin zajęć,
– warunki przyjmowania dzieci na zajęcia;
– prawa i obowiązki wychowanków,
– sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć;
– warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia i odbierania z nich przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
– warunki organizowania zajęć dodatkowych, wykraczających poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
– terminy przerw w pracy;
– zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia.
Powyżej przedstawiamy jedynie kilka najważniejszych zasad prowadzenia punktu przedszkolnego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania na stronie internetowej MEN.

poleć znajomemu

Imię i nazwisko nadawcy:
E-mail adresata:
Poleć


Link został wysłany

konkursy suwaczki
Wybierz miesiąc, który Cię interesuje:

POKAŻ
Wybierz miesiąc, który Cię interesuje:

POKAŻ